Mưa rót trong cơn mưa lớn đã phá vỡ mục tiêu!Độc lập và quỳ gối Manchester United 1-0 dẫn đầu Bursa Bola Terbaru

Tiêu đề của Macauer trong cơn mưa lớn!Đứng đầu và quỳ gối Manchester United 1-0 [Bursa Bola Terbaru]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 20 tháng 2: 34 phút, Luke Xiao đã chơi ở góc phải, Macquirat 8 mét, tiêu đề đã phá vỡ mục tiêu, Manchester United dẫn đầu 1-0.