Barca được bơm thêm 400 triệu USD

Barca được bơm thêm 400 triệu USD

Sixth Street sẽ trả ngay 315 triệu USD và trả chậm 85 triệu USD còn lại cho Barca. Đổi lại, quỹ này